Splošni pogoji »VinoJO«

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »ZAGRABI PENINO« – ter posebni pogoji in navodila

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »ZAGRABNI PENINO«. Namen nagradne igre je promocija posebnega izdelka penino blagovne znamke Puklavec Family Wines in smuči Elan.

 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 22470 Ormož, matična številka: 5098599000, davčna številka: SI64450856 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik spletne storitve je družba AGENCIJA DAMN., matična številka: 6780113000 davčna številka:  SI94474397 (v nadaljevanju: izvajalec).

 

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. 11. 2023 od 8:00 do 10. 1. 2024 do 24:00 in se organizira in izvaja na bencinskem servisu MOL in vinoteki Puklavec Family Wines na področju Republike Slovenije.

 

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.jeruzalem-ormoz.com in na www.pfw-nagrajuje.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v skladu z Zakonom o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), 9. člen zakona, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslane številke računa preko spletnega obrazca ali

(B) s sodelovanjem pri odgovarjanju na nagradno vprašanje

(A): pošiljanje številke računa preko spletnega obrazca:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 1. 11. 2023 do 10. 1. 2024 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Jeruzalem Ormož na bencinskih servisih MOL ali v vinoteki Puklavec Family Wines v Ormožu.
 2. korak: udeleženec preko spletnega obrazca pošlje številko računa, na katerem je razviden nakup izdelka »JERUZALEM ORMOŽ«.
 3. korak: po izvedbi 2. koraka aplikacija udeleženca pozove k strinjanju s splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, mail in telefonsko številko).

Navedeno uporabnik izpolni tako, da označi SE STRINJAM in potem počaka na nadaljnji korak. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

 

(B) S sodelovanjem pri odgovarjanju na nagradno vprašanje  »Kje se nahaja naša Zidanica Malek?«

Udeleženec v času trajanja nagradne igre odgovori na zastavljeno vprašanje ter svoj odgovor potrdi s svojim imenom in priimkom ter veljavno telefonsko številko. Udeleženec se s tem, ko odgovori na nagradno vprašanje, strinja s splošnimi pogoji.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka).

 1. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

1x SMUČI ELAN Primetime 44 Fusion X

2X SMUČARSKA OČALA Elan Goggles

2X SMUČARSKA ČELADA ELAN EON Petrol

2X SMUČARSKA TORBA ELAN

3X SMUČARSKA KAPA ELAN

3X SMUČARSKE PALICE ELAN

 

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo najkasneje do 11. 1. 2024 v prostorih družbe Agencija DAMN. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 18 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

 

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se bo v roku 7 dni, po opravljenem žrebanju o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko ali na e-poštni naslov. Na spletni strani se imen zaradi GDPR-ja ne objavlja.

 

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti oziroma na lokaciji podelitve (po dogovoru). V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.pfw-nagrajuje.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 2 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru smiči, čelade, palice Elan, ).

 

in sicer na elektronski naslov info@damn.si ali priporočeno po pošti na naslov Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska 11, 2270 Ormož, s pripisom: » Nagradna igra ZAGRABI PENINO«

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 4 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 4 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 

 • nedelovanje poštnih storitev ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile dostavo poslanih odgovorov in podatkov za sodelovanje v žrebu.
 • za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce, tak sodelujoči pa tudi ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more postati nagrajenec.
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, gsm številka in davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 4. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku:

http://jeruzalem-ormoz.com/sl/gdpr-0

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
 • izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

E-pošta: info@puklavecfamily.com
Puklavec Family Wines d.o.o.
Kolodvorska 11
2270 Ormož

ali na:

E-pošta: info@damn.si (naslov izvajalca).

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

 

 1. Kontakt

Organizator:

Puklavec Family Wines d.o.o.

E-mail: info@puklavecfamily.com

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Agencija DAMN d.o.o.

Telefon: 070 241 600

E-mail: info@damn.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (aplikacija). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Jeruzalem Ormož.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov info@puklavecfamily.com, najpozneje v 15 dneh od nastanka reklamacije. Pritožbena komisija mora reklamacijo rešiti v 15 dneh od prejema reklamacije.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Jeruzalem Ormož.

Ormož, 1. 11. 2023

Puklavec Family Wines d.o.o.